Usluge

Zaštita okoliša

Naš odjel zaštite okoliša, koji se sastoji od mladih i iskusnih inženjera nudi Vam kompletnu uslugu uređivanja iz područja zaštite okoliša, a na osnovi Zakonskih i podzakonskih propisa iz područja Zaštite okoliša

Zatražite ponudu

Osnovne obveze

Osnovne obveze iz zaštite okoliša i korištenja kemikalija, prema spektru usluga koje pružamo trenutim korisnicima naših usluga, podijelili smo u nekoliko glavnih kategorija koje obuhvaćamo.

Otpad

 • Očevidnik o nastanku i tijeku otpada ONTO

 • Prateći list PL-O

 • Analiza opasnog otpada

 • Ugovor sa sakupljačem otpada

Zaštita zraka

 • Ispitivanje emisije na ispustu dimnjaka uređaja za loženje, izvršitelj ovlaštena tvrtka

 • Vođenje evidencije o ispitivanjima emisija

 • Dostava izvješća o ispitivanju emisije nadelžnom ministarstvu

 • Prijava srednjeg uređaja za loženje u registar nadležnog ministarstva

 • Vođenje evidencije o potrošnji goriva

 • Vođenje Očevidnika o potrošnji organskih otapala i hlapivih organskih spojeva

 • Prijava u Registar postrojenja u kojima se koriste hlapivi organski spojevi (REGVOC) putem Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO)

 • Prijava rashladnih i PP uređaja i sustava punjenih s tvarima koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u registar PNOS, putem ISZO

 • Ispitivanje propuštanja uređaja i sustava punjenih s TOOS

 • Vođenje servisnih kartica za uređaje s TOOS, SK1 i SK2

 • Vođenje očevidnika o servisiranju klima uređaja motornih vozila (ovlašteni serviseri) i dostava podataka za proteklu kalendarsku godinu na obrascu KT-1

Zaštita voda

 • Ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda

 • Ispitivanje vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti internih kanalizacijskih sustava, izvršitelj ovlaštena tvrtka

 • Anliza otpadnih voda, izvršitelj ovlaštena tvrtka

 • Vođenje Očevidnika količina ispuštene otpadne vode na Obrascu A1 i dostava Hrvatskim vodama

 • Vođenje Očevidnika ispitivanja trenutačnih uzoraka na Obrascu B1 ili Očevidnika ispitivanja kompozitnih uzoraka na Obrascu B2 i dostava Hrvatskim vodama i vodopravnoj inspekciji,

Zaštita okoliša

 • Prijava podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) izvršitelj sama tvrtka onečišćivač ili ovlaštena tvrtka

 • Analiza prisutnosti i prijava prisutnosti opasnih tvari reguliranih u svrhu sprječavanja velikih nesreća ukoliko prelaze propisani prag

Kemikalije

 • Ispravni Sigurnosno-tehnički listovi (STL-i) za kemikalije

 • Upute za rad na siguran način za svaku kemikaliju

 • Upute za pružanje prve pomoći kod nesreće s kemikalijama

 • Oznake opasnosti, oznake upozorenja i oznake zabrane u prostorima s opasnim kemikalijama