Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN/73/21)

17. kolovoza 2021.

Tema: Zaštita na radu

Dana 30.06.2021. godine u Narodnim novinama br. 73 objavljen je Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu i stupa na snagu osmog dana od dana objave, tj. stupio je na snagu dana 08.07.2021. godine. Danom njegovog stupanja na snagu prestaju važiti pravilnici:

– Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05) i  

– Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05).

S obzirom da su u „novom“ Pravilniku napravljene izmjene koje nisu bile obuhvaćene u „starom“ Pravilniku o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta, nameće se automatski obveza poslodavcu revidiranje postojećih analiza radnih mjesta na kojima su radnici izloženi  naporima pri ručnom prenošenju tereta u smislu izrade novih analiza koje obuhvaćaju statodinamičke, psihofiziološke i druge napore na radu.   

Analizama radnih mjesta prema „starom“ Pravilniku nije predviđena izrada procjene rizika na mjestima rada gdje je pri obavljanju poslova manipulacije teretom prisutno povlačenje i guranje.

Također nije bio obuhvaćen kriterij za prenošenje tereta koji nije teži od 5 kilograma, a zadatak se često ponavlja. Taj dio obrađuje se u skladu s Prilogom III. „novog“ Pravilnika: Procjena rizika za sigurnost i zdravlje radnika pri obavljanju ponavljajućih zadataka.

U odnosu na Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom „novim“ Pravilnikom je izmijenjena  periodička obveza upućivanja radnika koji pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. Radnike do 45. godine života poslodavac treba upućivati na pregled svakih pet godina, a nakon 45. godine života svake tri godine.

Novost je da poslodavac u sklopu procjene rizika treba obraditi psihofiziološke napore, napore vida i govora i napore pri uporabi osobne zaštitne opreme ako se tijekom izrade procjene rizika utvrdi da su takvi napori prisutni pri obavljanju poslova.

Za detaljnije odgovore ili pomoć, stojimo Vam na raspolaganju.

Za sigurniji rad uključi ORSUS.

Povezani članci