Obaveza prijave gradilišta, te izrade i sadržaja plana izvođenja radova

27. kolovoza 2021.

Tema: Zaštita na radu

Obveze koje proizlaze u smislu prijave gradilišta te izrade i sadržaja plana izvođenja radova na privremenim gradilištima propisane su odredbama čl. 74., 75. i 77. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18).

OBVEZE POSLODAVCA KOJI SAM OBAVLJA GRAĐEVINSKE RADOVE

Temeljem odredaba čl. 74., st. 3. Zakona poslodavac je obvezan najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada u skladu s Pravilnikom. Prijava se može dostaviti osobno u pisarnicu, elektroničkom poštom (e-mailom, faxom) ili poštom.

Adresa je u Zagrebu sljedeća:

Državni inspektorat

PU Zagreb

Služba za nadzor zaštite na radu

Šubićeva 29

Za ostale Područne urede adrese se mogu naći na internetskim stranicama Državnog inspektorata.

Temeljem odredaba članka 4. Pravilnika propisano je sljedeće:

(1) Prijava početka izvođenja radova na gradilištu koja sadrži podatke navedene u Dodatku III., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, dostavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu u slučaju:

1) izvođenja posebno opasnih radova iz Dodatka II. ovoga Pravilnika, bez obzira na trajanje radova,

2) kada je predviđeno trajanje radova dulje od 10 dana.

(2) Preslika prijave gradilišta mora se nalaziti na gradilištu na vidljivom mjestu.

DODATAK III. PRAVILNIKA

SADRŽAJ PRIJAVE GRADILIŠTA

1. Adresa ili katastarska čestica gradilišta

2. Podaci o naručitelju (investitoru) ili o drugim osobama za koje se izvode građevinski radovi

3. Naziv projekta odnosno vrsta građevinskih radova

4. Podaci o glavnom izvođaču radova, izvođačima radova, glavnom inženjeru gradilišta te o voditeljima radova

5. Podaci o koordinatoru zaštite na radu tijekom projektiranja odnosno tijekom građenja

6. Datum početka radova na gradilištu

7. Trajanje radova

8. Predviđeni broj radnika na gradilištu

9. Planirani broj ugovornih izvođača radova (uključujući samozaposlene osobe)

10. Nazivi ugovornih izvođača i drugih osoba koji su već odabrani

Napomena:

1. Kad poslodavac sam obavlja radove ne mora imenovati koordinatora.

2. Kad poslodavac sam obavlja radove ne mora izraditi plan izvođenja radova

VAŽNO!

Prijave koje se predaju nadležnom tijelu graditeljstva gotovo nikada ne sadrže sve podatke koji su propisani Dodatkom III. Pravilnika te nadležni inspektor rada može zbog toga prekršajno sankcionirati poslodavca fizičku, odnosno poslodavca pravnu osobu i odgovornu osobu pravne osobe.

OBVEZE NA ZAJEDNIČKOM RADILIŠTU GDJE SE IZVODE GRAĐEVINSKI RADOVI

Temeljem odredaba čl. 75., st. 3. Zakona naručitelj (investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izvode radovi) je obvezan najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada u skladu s Pravilnikom. Prijava se može dostaviti osobno u pisarnicu, elektroničkom poštom (e-mailom, faxom) ili poštom.

Adresa je u Zagrebu sljedeća:

Državni inspektorat

PU Zagreb

Služba za nadzor zaštite na radu

Šubićeva 29

Za ostale Područne urede adrese se mogu naći na internetskim stranicama Državnog inspektorata.

Temeljem odredaba članka 4. Pravilnika propisano je sljedeće:

(1) Prijava početka izvođenja radova na gradilištu koja sadrži podatke navedene u Dodatku III., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, dostavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu u slučaju:

1) izvođenja posebno opasnih radova iz Dodatka II. ovoga Pravilnika, bez obzira na trajanje radova,

2) kada je predviđeno trajanje radova dulje od 10 dana.

(2) Preslika prijave gradilišta mora se nalaziti na gradilištu na vidljivom mjestu.

DODATAK III. PRAVILNIKA

SADRŽAJ PRIJAVE GRADILIŠTA

1. Adresa ili katastarska čestica gradilišta

2. Podaci o naručitelju (investitoru) ili o drugim osobama za koje se izvode građevinski radovi

3. Naziv projekta odnosno vrsta građevinskih radova

4. Podaci o glavnom izvođaču radova, izvođačima radova, glavnom inženjeru gradilišta te o voditeljima radova

5. Podaci o koordinatoru zaštite na radu tijekom projektiranja odnosno tijekom građenja

6. Datum početka radova na gradilištu

7. Trajanje radova

8. Predviđeni broj radnika na gradilištu

9. Planirani broj ugovornih izvođača radova (uključujući samozaposlene osobe)

10. Nazivi ugovornih izvođača i drugih osoba koji su već odabrani

VAŽNO!

Prijave koje se predaju nadležnom tijelu graditeljstva gotovo nikada ne sadrže sve podatke koji su propisani Dodatkom III. Pravilnika te nadležni inspektor rada može zbog toga prekršajno sankcionirati poslodavca fizičku, odnosno poslodavca pravnu osobu i odgovornu osobu pravne osobe.

Temeljem odredaba čl. 75., st. 5. Zakona na gradilištu se mora nalaziti plan izvođenja radova koji mora biti izrađen u skladu s Pravilnikom, odnosno mora sadržavati propisane podatke iz Dodatka IV.

DODATAK IV. PRAVILNIKA

SADRŽAJ PLANA IZVOĐENJA RADOVA

1. Određivanje granica gradilišta prema okolini (vidno označavanje ili ograđivanje) – opis i shema

2. Popis poslova i aktivnosti s naznakom posebno opasnih radova

3. Pravila zaštite na radu vezano za poslove i aktivnosti na gradilištu, uključujući mjere zaštite na radu za posebno opasne radove iz Dodatka II. ovoga Pravilnika koji se izvode odnosno koji će se izvoditi na gradilištu te zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu

4. Postupci za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge, pri čemu je potrebno definirati tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s općim načelima prevencije iz članka 6. ovoga Pravilnika te minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati

5. Potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja radova te popis opasnih kemikalijama koje će se koristiti na gradilišu

6. Vremenski plan izvođenja radova

7. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada

8. Procjena troškova uređenja gradilišta i provođenja zajedničkih mjera zaštite na radu na gradilištu

Ako se plan izvođenja radova ne nalazi na gradilištu ili ako nema propisani sadržaj, odnosno ne sadrži sve propisane podatke, nadležni inspektor rada može zbog toga prekršajno sankcionirati poslodavca fizičku osobu, odnosno poslodavca pravnu osobu i odgovornu osobu pravne osobe za koju se izvode radovi (naručitelja).

Također naglašavamo da je naručitelj (investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izvode radovi) za kojeg se izvode radovi, kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača dužan imenovati jednog ili više koordinatora. Ako to ne učini nadležni inspektor rada može zbog toga prekršajno sankcionirati poslodavca fizičku osobu, odnosno poslodavca pravnu osobu i odgovornu osobu pravne osobe za koju se izvode radovi (naručitelja).

Na zajedničkom gradilištu svaki pojedini izvođač treba izraditi plan izvođenja radova koji se odnosi na radove koje će on izvoditi.

Koordinator je dužan izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova za zajedničko gradilište, odnosno izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu. Neispunjavanje navedenih obveza može biti prekršajno sankcionirana od strane nadležnog inspektora rada.

Povezani članci