Minimalni tehnički uvjeti (MTU) – Sve što trebate znati

20. kolovoza 2021.

Tema: Tehnička ispitivanja

Kod registriranja tvrtke ili obrta za obavljanje djelatnosti iz područja ugostiteljstva, trgovine, turizma itd. nužno je prije početka rada ishoditi rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) kojim upravno nadzorno tijelo potvrđuje da oprema za rad i prostor ispunjavaju propisane uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.

Naši stručnjaci, uz savjetodavnu uslugu pribavljanja rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta za početak obavljanja gospodarske djelatnosti, bilo da je riječ o ugostiteljskim objektima, turističkim agencijama, trgovinama (i uslugama u trgovini), sobama, apartmanima ili dr. obavljaju i poslove ispitivanja, a prema dobivenih ovlaštenjima od nadležnih tijela, koja su sastavni dio cijelog procesa pribavljanja rješenja o zadovoljavanju MTU. Navedene poslove obavljamo na području cijele Republike Hrvatska.

Minimalno tehnički uvjeti za ugostiteljske objekte

 1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu (za fizičke osobe) kao dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (preslika)
 2. Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.) za obavljanje djelatnosti
 3. Dokaz da se građevina može koristiti za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji (“Narodne novine”, br. 153/2013)
 4. Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Zagreb, Kuševićeva 2), u skladu s čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (za objekte u povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline)
 5. Dokaz da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta
 6. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 7. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 8. Izvješće o ispitivanju buke (tj. rješenje Ministarstva zdravlja da su provedene mjere za zaštitu od buke)
 9. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija (za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela)
 10. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci)
 11. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara)
 12. Dokaz o nepropusnosti sabirne jame (za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu).

Uz zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju je potrebno priložiti:

 1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe)
 2. Rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe)
 3. Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora
 4. Izjavu u skladu s člankom 26., stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine”, br. 85/2015).

Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba (Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) prema mjestu gdje se objekt nalazi.

Minimalno tehnički uvjeti za turističke agencije

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za turističke agencije je potrebno priložiti:

 1. rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe) kao dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (preslika)
 2. dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.) za obavljanje djelatnosti
 3. dokaz da se građevina može koristiti za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN br. 153/13)
 4. izvješće o ispravnosti električnih instalacija.

Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba (Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) prema mjestu gdje se objekt nalazi.

Minimalno tehnički uvjeti za apartmane

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu je potrebno priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice
 2. dokaz o vlasništvu objekta podnositelja – gruntovni izvadak (ili suglasnost bračnog druga odnosno izvanbračnog druga ili partnera te srodnika u ravnoj liniji – člana obitelji)
 3. dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti
 4. uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13), te bilo koji akti iz čl. 175. st.6. Zakona o gradnji (NN br. 153/13)
 5. tiskanicu Prilog I., II. – Uvjeti za kategorije _______________u skladu sa zahtjevom!
 6. upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 70,00 kuna i ostatak (50,00 kuna) na žiro račun u korist proračuna Grada (Mjesta) i svrhom: upravna pristojba
 7. izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 8. izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija (ukoliko postoji)
 9. zapisnik o ispitivanju plinskog trošila (ukoliko postoji)
 10. vatrogasni aparat
 11. plan evakuacije i spašavanja
 12. oprema za pružanje prve pomoći.
 13. Za izdavanje privremenog rješenja potrebno je priložiti:
 14. presliku osobne iskaznice
 15. dokaz da je predan zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine nadležnom tijelu uprave ili
 16. izvršnu građevinsku dozvolu ili rješenje o izvedenom stanju građevine.

Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba (Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) prema mjestu gdje se objekt nalazi.

Minimalno tehnički uvjeti za trgovine

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine je potrebno priložiti:

 1. rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe) kao dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (preslika)
 2. dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.) za obavljanje djelatnosti
 3. dokaz da se građevina može koristiti za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji (“Narodne novine”, br. 153/2013)
 4. prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Zagreb, Kuševićeva 2), u skladu s čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (za objekte u povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline)
 5. izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 6. izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija (ukoliko postoji)
 7. zapisnik o ispitivanju plinskog trošila (ukoliko postoji)
 8. druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba (Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) prema mjestu gdje se objekt nalazi.

ZA sva daljnja pitanja, obratite nam se bez obaveze, sa povjerenjem

Za sigurniji rad uključi ORSUS!